بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۵۶۲۰ مورخ ۹۶/۱۲/۶( نحوه بررسی پرونده آن دسته از متقاضیان ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی که رشته تخصصی ایشان در ترکیب هیأت ممیزه وجود ندارد)

دسته : هیات ممیزه
تعداد دانلود :۱۶۷۶
۰۷ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۰


بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۵۶۲۰ مورخ ۹۶/۱۲/۶( نحوه بررسی پرونده آن دسته از متقاضیان ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی که رشته تخصصی ایشان در ترکیب هیأت ممیزه وجود ندارد)


نظر شما :