جستجو :

راهنمای عمل نمایندگان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی( نامه شماره ۱۵/۷۸۷۴۱ مورخ ۹۷/۴/۱۲


بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۴۸۷ مورخ ۹۷/۲/۲۴ در خصوص ارسال گزارش عملکرد موسسات غیر انتفاعی توسط نمایندگام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


فرم و مدارک لازم برای صدور موافقت وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری با انتصاب رئیس پیشنهادی توسط هیات امنای موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی