جستجو :

بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۴۸۷ مورخ ۹۷/۲/۲۴ در خصوص ارسال گزارش عملکرد موسسات غیر انتفاعی توسط نمایندگام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


فرم و مدارک لازم برای صدور موافقت وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری با انتصاب رئیس پیشنهادی توسط هیات امنای موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی