جستجو :

بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۶۰۹۴ مورخ ۹۷/۸/۱ در خصوص هیئت علمی نمونه کشوری سال ۹۷ به انضمام فرمهای مربوطه


بخشنامه شماره ۱۵/۴۰۲۱۵ مورخ ۹۷/۲/۳۰- نمونه ماده «۵» مورد تصویب هیأت ممیزه مرکزی


بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۹۱۹۵ مورخ ۹۶/۱۲/۸( ارتقای مرتبه استادیاری مربیانی که موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی می شوند)


بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۵۶۲۰ مورخ ۹۶/۱۲/۶( نحوه بررسی پرونده آن دسته از متقاضیان ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی که رشته تخصصی ایشان در ترکیب هیأت ممیزه وجود ندارد)