جستجو :

بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۶۰۹۴ مورخ ۹۷/۸/۱ در خصوص هیئت علمی نمونه کشوری سال ۹۷ به انضمام فرمهای مربوطه


فایل ویدئویی آموزشی سامانه برگزاری و مدیریت نشست ها و مصوبات هیأت های امنا( سامان ها) برای کاربران


فایل آموزشی سامانه برگزاری نسشت ها و مصوبات هیت های امنا ( سامان ها) برای کاربران


بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۴۸۷ مورخ ۹۷/۲/۲۴ در خصوص ارسال گزارش عملکرد موسسات غیر انتفاعی توسط نمایندگام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


بخشنامه شماره ۱۵/۴۰۲۱۵ مورخ ۹۷/۲/۳۰- نمونه ماده «۵» مورد تصویب هیأت ممیزه مرکزی


فرم و مدارک لازم برای صدور موافقت وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری با انتصاب رئیس پیشنهادی توسط هیات امنای موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی