جستجو :

بخشنامه شماره ۱۵/۲۸۵۶۲۰ مورخ ۹۶/۱۲/۶( نحوه بررسی پرونده آن دسته از متقاضیان ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی که رشته تخصصی ایشان در ترکیب هیأت ممیزه وجود ندارد)