پرسش‌های متداول


در خصوص بهره مندی اعضای محترم هیئت علمی ایثارگر از مزایای ناشی از تنزل پست سازمانی مدیریتی، سرپرستی، مشاوره در واحدهای سازمانی با علامت تک ستاره * بدون شماره و دو ستاره ** شماره دار (موضوع تبصره ۲ بند «ذ» ماده «۸۷» قانون برنامه ششم)

ضمن ارجاع به ماده «۴» بخشنامه شماره ۷/۲۵۳۰۰۱ مورخ ۹۶/۱۱/۱ معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزرارت متبوع:

با توجه به تصریح قانون‌گذار بر عدم تنزل از پست سازمانی این گروه از ذی نفعان، این امر شامل تنزل از سمت سازمانی نمی باشد. پست سازمانی و سمت سازمانی در ماده «۱» آیین نامه ساماندهی تشکیلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعریف شده است. لذا با عنایت به موارد معنونه، اعضای هیئت علمی مشمول مزایای تبصره فوق نمی باشند.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۹

کلید واژه ها: تنزل پست تبصره 2 بند ذ ماده 87 هیئت علمی ایثارگر

نحوۀ اعطای مأموریت آموزشی به اعضای هیئت علمی در مرتبۀ مربی (مفاد مادۀ ۱۲۱ آیین‌نامۀ استخدامی اعضای هیئت علمی و به استناد مفاد بند ۴ مادۀ ۷۳ و تبصرۀ ۱۰ مادۀ ۵۲ آیین‌نامۀ یادشده)

الف- شرایط عمومی متقاضیان اعم از پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی

۱) قبولی در در دورۀ روزانۀ آزمون سراسری دکترای تخصصی؛

۲) تأیید دانشگاه محل تحصیل و رشته‌ای که ذی‌نفع قصد ادامۀ تحصیل در آن را دارد، توسط مؤسسۀ محل خدمت؛
۳)
حداکثر سن ۴۰ سال؛

۴) سپردن وثیقۀ لازم مطابق با بند ۶ مادۀ ۷۳ آیین‌نامۀ استخدامی اعضای هیئت علمی.

تبصرۀ ۱: اعضای هیئت علمی ایثارگر برای استفاده از مأموریت آموزشی از نظر شرایط سنی تابع ضوابط خاص ایثارگران می‌باشند.

ب- شرایط اختصاصی متقاضیان بر اساس وضعیت استخدامی

ب -۱- مربیان پیمانی:

- قبل از اتمام ۵ سال خدمت پیمانی، احراز شرایط و کسب امتیازهای لازم برای تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی (ملاک عمل در زمان قبولی در دورۀ دکترای تخصصی) با تأیید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزۀ ذی‌ربط؛

- اخذ پایه‌‌های ترفیع استحقاقی سالیانه در وضعیت پیمانی تا زمان قبولی در آزمون؛

- اخذ مجوز از هیئت امنای ذی‌ربط.

ب -۲- مربیان رسمی آزمایشی با سابقۀ خدمت رسمی‌آزمایشی کمتر از پنج سال:
- اخذ پایه‌‌های ترفیع استحقاقی سالیانه در وضعیت رسمی آزمایشی تا زمان قبولی در آزمون.

ب -۳- مربیان رسمی قطعی:

- اخذ پایه‌‌های ترفیع استحقاقی سالیانه در ۳ سال منتهی به زمان قبولی در آزمون.

تبصرۀ ۲: در شرایط خاص، اعطای مأموریت آموزشی به آن‌دسته از مربیان رسمی آزمایشی که دارای حداقل پنج و حداکثر هشت سال سابقۀ خدمت در وضعیت رسمی آزمایشی می‌باشند، مشروط به احراز شرایط عمومی مندرج در بند «الف» این بخشنامه، کسب امتیازهای تعیین شده در بندهای «الف»، «ب» و «ج» مادۀ ۱۵ آیین‌نامۀ استخدامی اعضای هیئت علمی و تمدید مدت مذکور از سوی مراجع ذی‌صلاح و اخذ پایه‌‌های ترفیع استحقاقی سالیانه در ۳ سال منتهی به زمان قبولی در آزمون، با اخذ مجوز از هیئت امنای ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.

لازم به ذکر است، با عنایت به این‌که براساس مفاد آیین‌نامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی، پذیرش مدرک دکترای تخصصی مربیان و ارتقای مرتبۀ استادیاری آن‌ها منوط به مشخص بودن نحوۀ ادامۀ تحصیل ایشان (استفاده از مأموریت آموزشی و یا مرخصی بدون حقوق با رعایت مقررات مربوط) می‌باشد؛ لذا شایسته است مؤسساتی که مجری دورۀ دکترای تخصصی هستند، هنگام شروع به تحصیل ایشان مراتب را به نحو مقتضی به افراد ذی‌نفع اطلاع‌رسانی نمایند. ‌‌‌‌

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۰

کلید واژه ها: مأموریت آموزشی مربی

امکان و نحوه ی ادامه ی تحصیل و ماموریت تحصیلی اعضای هیئت علمی ایثارگر

‌‌‌‌‌‌‌۱- ادامه‌ی تحصیل اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی به استناد ضوابط، مقررات و فرآیندهای مقرر در مفاد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه ی اجرایی ماده ی ۱۲ قانون مذکور (تصویب نامه‌ی شماره ۲۳۵۱۰/ ت ۱۸۰۶۰ ه مورخ ۱۳۷۸/۸/۲ هیئت وزیران) صورت می پذیرد؛

۲- به استناد مفاد ماده‌ی ۳ آیین نامه اجرایی فوق الاشاره، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند با ماموریت آموزشی ایثارگران در کلیه ی مقاطع تحصیلی رسمی و مورد تایید، موافقت نمایند. همچنین به استناد مفاد ماده‌ی ۶ آیین نامه ی یاد شده، مستخدمان مشمولی که از ماموریت آموزشی استفاده می کنند، مکلفند دو برابر مدت دوره ی آموزشی با سپردن تعهد خدمتی در دستگاه متبوع خدمت نمایند و حداکثر مدت ماموریت آموزشی آنان تابع ضوابط آموزشی وزارت متبوع خواهد بود (موضوع ماده ی ۱۰ آیین نامه ی مزبور)؛

۳- به استناد آیین نامه‌ی اجرایی یادشده و نیز تصویب نامه‌ی شماره ۳۳۹۵۶/ ت ۲۵۶۵۴ ه مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ هیات وزیران و آرای وحدت رویه ی شماره ۱۲۶۷-۱۲۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دایره‌ی مصادیق مشمولین قانون مذکور (اعطای ماموریت آموزشی) صرفاً به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، فرزندان شهید و رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام به صورت متوالی و یا متناوب سابقه ی حضور در جبهه و یا اسارات داشته باشند، محدود می باشد.

با عنایت به مستندات قانونی اشاره شده و همچنین مفاد ماده‌ی ۷۳ آیین نامه‌ی استخدامی اعضای هیئت علمی، نحوه ی ادامه ی تحصیل اعضای مشمول عبارت است از:

الف- در راستای مفاد قوانین بالادستی و به استناد مفاد تبصره ۲ ماده‌ی ۷۳ آیین نامه‌ی استخدامی، مدت مجاز ماموریت آموزشی اعضای ایثارگر مشمول (با پرداخت حقوق و مزایای مربوطه) منوط به ارائه‌ی گزارش پیشرفت تحصیلی حداکثر ۵ سال (با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه) می باشد؛

ب- به استناد مفاد تبصره ۳ آیین نامه‌ی استخدامی، مدت مجاز ماموریت آموزشی اعضای ایثارگر مشمول (بدون پرداخت حقوق و مزایای مربوطه- مرخصی بدون حقوق) تا ۲ سال دیگر قابل افزایش می باشد. در نتیجه ماموریت آموزشی آنان با رعایت ضوابط، مقررات و فرآیندهای مربوطه، حداکثر ۷ سال می باشد؛

ج- با عنایت به مفاد بند ۲ (سپردن تعهد خدمتی و مالاً نظارت بر موضوع مذکور توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری) همزمانی ماموریت اعضای مشمول با زمان بازنشستگی موضوعیت ندارد. در عین حال در صورت داشتن مصداق و دلایل و مستندات توجیهی قانونی، موضوع مذکور (با امعان نظر بر اولی بودن بازنشستگی بر ادامه ی تحصیل) برای طرح و تصمیم گیری در دستور کار اولین نشست کمیسیون دائمی و هیات امنای مربوطه قرار گیرد؛

د- با عنایت به مفاد بند ۲ (ضرورت تبعیت از ضوابط آموزشی وزارت عتف در ادامه ی تحصیل و ماموریت آموزشی اعضای مشمول) و به استناد مفاد ماده ی ۷۳ آیین نامه ی استخدامی اعضای هیئت علمی، شروع به کار اعضای ایثارگر (مشمول) مشابه با سایر اعضای هیات علمی (طی مراحل مختلف فارع التحصیلی و شروع به کار در موسسه) می باشد و در صورت عدم فارغ التحصیلی در مدت قانونی آن سازمان مکلف به معرفی به مرجع قانونی ذی ربط می باشد. بدیهی است نحوه ی ادامه ی همکاری آنان منوط به نظر مرجع مذکور می باشد.

ه - با عنایت به مفاد بند «۲-۵۲» ماده ی ۵۲ آیین نامه‌ی استخدامی، اعطای پایه در ایام ماموریت آموزشی در صورت داشتن گزارش پیشرفت تحصیلی (دوره دکتری حداکثر ۴ پایه) صورت می پذیرد و موضوع مذکور مستقل از فارغ التحصیل شدن در موعد مقرر یا فارغ التحصیل نشدن می باشد.

و- با عنایت به تعریف، شرایط و فرآیندهای مقرر در مفاد بند «۳۴-۱» ماده ی ۱ و ماده ی ۱۰۹ آیین نامه ی استخدامی، شمول «رکود علمی» در ایام ماموریت تحصیلی اعضای هیئت علمی ایثارگر مشمول، موضوعیت ندارد

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۹

کلید واژه ها: ادامه تحصیل ایثارگر مأموریت تحصیلی

در خصوص امکان بهره مندی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی از مرخصی استحقاقی؛ پایه های استحقاقی سالیانه و تشویقی و «فوق العاده مدیریت» در ایامی که در مرخصی های: زایمان، استعلاجی بلند مدت و بدون حقوق به سر می برند?

۱- در راستای وظایف محوله به این مرکز (مفاد مواد «۸۶» و «۱۲۱» آیین نامه های استخدامی اعضای غیر هیات علمی و هیات علمی) در خصوص امکان دریافت «مرخصی استحقاقی» و «فوق العاده مدیریت» اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در ایامی که در مرخصی های: زایمان، استعلاجی بلند مدت و بدون حقوق به سر می برند، می بایست مشابه سایر کارکنان دولت (موضوع قانون خدمات مدیریت کشوری) عمل شود (بر اساس قانون یاد شده امکان دریافت «مرخصی استحقاقی» و «فوق العاده مدیریت» در مرخصی استعلاجی بیش از ۴ ماه و مرخصی زایمان و بدون حقوق وجود ندارد)؛ ۲- با عنایت به تبصره ی ۳ ماده ی ۵۲ و تبصره ی ۲ ماده ی ۲۱ آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی به ایام مرخصی بدون حقوق پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد. در خصوص امکان و نحوه ی اعطای پایه های استحقاقی و تشویقی در سایر مرخصی ها: استعلاجی بلندمدت و زایمان، مقتضی است موضوع جهت طرح و تصمیم گیری در دستور کار کمیسیون دائمی و هیات امنای مربوطه قرار گیرد.

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

تعداد اعطای پایه های بورس به اعضای هیات علمی (بورسیه های وزارت متبوع که در استخدام موسسه نبوده لیکن دارای تعهد خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می باشند)

نظر به اینکه برخی از بورسیه های یاد شده دارای سنوات بورس کامل نمی باشند؛ امکان اعطای پایه های بورس به میزان سال های بورس حداکثر تا ۳ پایه در وضعیت اسخدامی رسمی آ‌مایشی / رسمی قطعی (حسب مصوبه های هیات امنای مربوطه) وجود داشته و قابل اعطا می باشد. ضمناً مفاد بند ۸ بخشنامه ی شماره ۱۵/۲۸۲۵۳ مورخ ۹۵/۲/۱۸ این مرکزدر خصوص موضوع یاد شده، اشاره به سنوات بورس کامل دارد.

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

آیا امکان به کار گیری اعضای هیات علمی بازنشسته در موسسات آموزش عالی وجود دارد؟

به استناد مفاد ماده «۱۰۳» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، استفاده از خدمات اعضای هیات علمی بازنشسته در مراتب علمی دانشیار، استاد و به صورت حق التدریس و اخذ مجوز از این مرکز امکان پذیر است.‌

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

آیا امکان ترمیم حقوق اعضای غیر هیات علمی که در اثر تطبیق با آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی حقوق آنها کاهش یافته است وجود دارد؟

در صورت تطبیق وضعیت کارکنان با آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و کاهش حقوق و فوق العاده های مستمر، موسسه محل خدمت می تواند به استناد ماده ۲۵ آیین نامه مذکور نسبت به پرداخت «تفاوت تطبیق» اقدام نماید.‌

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

آیا در اعطای ترفیعات استحقاقی سالیانه محدودیت وجود دارد؟

علیرغم اینکه در ماده ۹۶ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی سنوات خدمت اعضای هیات علمی به منظور بازنشستگی محدود گردیده است، لیکن در آیین نامه استخدامی مذکور پایه های ترفیعات استحقاقی سالیانه اعضای هیات علمی رسمی محدود نگردیده است.‌

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

آیا امکان استفاده از مصوبات مراجعی از قبیل: معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مسائل اداری، استخدامی وجود دارد؟

به استناد مفاد بند «ب» ماده‌ی «۲۰» قانون برنامه توسعه پنجم، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری می رسد عمل می نمایند؛ لذا اجرای مصوبات سایر مراجع، پس از تایید توسط هیات امنای ذی ربط و تایید مقام عالی وزارت امکان پذیر است.‌

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

ارتقا مرتبه ی اعضای هیات علمی جانباز حالت اشتغال (از کار افتاده کلی) در چه صورت امکان پذیر است؟

۱- اخذ موافقت هیات امنای مربوطه مبنی بر موافقت با ارتقا مرتبه ی یاد شده؛ ۲- اجرای مصوبه ی مذکور توسط موسسه های ذی نفع (بر اساس تاریخ تصویب یا تاریخ تعیین شده توسط هیات امنا) با توجه به اینکه اکتساب مراتب علمی اعضای هیات علمی، توسط هیات های ممیزه مربوطه صورت می پذیرد، اعضای هیات علمی شهید، مفقودالاثر، جانباز حالت اشتغال (از کار افتاده کلی) در صورت داشتن حداقل سنوات مورد نیاز جهت ارتقا به مرتبه / مرتبه های بالاتر، می توانند از تاریخ تصویب مصوبه ی هیات امنای مربوطه / تاریخ تعیین شده توسط هیات امنا، صرفاً از حقوق و مزایای مرتبه ی مربوطه، برخوردار شوند.

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

بر اساس مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه و وظایف و اختیارات آن، تعداد آرای موافق مورد نیاز برای موافقت با ارتقای مرتبه ی متقاضیان چند رأی می باشد؟

به استناد مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه و وظایف و اختیارات ان، برای موافقت با ارتقای مرتبه متقاضیان، حداقل تعداد آرای موافق اخذ شده می بایست برابر نصف بعلاوه یک (زمانی که تعداد حاضرین زوج باشد) و نصف بعلاوه یک و نیم (زمانی که تعداد حاضرین در جلسه فرد می باشد) است.

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

در مورد بند ۱، شرایط و فرآیند احتساب سنوات خدمت پیمانی بیش از ۵ سال اعضای

اعطای بیش از «۵» پایه بابت سنوات خدمت مازاد بر سقف تعیین شده (مدت خدمت پیمانی «۵» سال) امکان پذیر نمی‌باشد.‌

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

محاسبه / عدم محاسبه تعطیلات میان مرخصی اعضای هیات علمی

۱- حسب مفاد ماده ی (۸۱) آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی، میزان مرخصی اعضای یاد شده با عنایت به ماهیت استخدام به ترتیب دو ماه در سال (اعضای هیات علمی رسمی) و یک ماه در سال (اعضای هیات علمی پیمانی) می باشد و قید استفاده از آ «(برای اعضای هیات علمی آموزشی) در فصول مشخص (تابستان یا نیمه اول فروردین برای اعضای هیات علمی آموزشی) الزام شده است؛ ۲- با توجه به پیش بینی مرخصی در موارد ضروری (به صورت روزانه) در مفاد ماده ی یاد شده، در صورت استفاده از مرخصی، تعطیلات رسمی کشور در بین روزهای مرخصی به عنوان مرخصی محاسبه نخواهد شد؛ ۳- امکان ذخیره یا بازخرید مرخصی استحقاقی استفاده نشده سالیانه اعضای هیات علمی به استثنای مشمولان تبصره ی ذیل ماده ی (۸۲) آیین نامه ی مزبور (عدم موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز با مرخصی عضو هیات علمی شاغل در سمت های اجرای پست های سازمانی مصوب ستاره دار) وجود ندارد.

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

نحوه احتساب دوره تعهد مشمولین طرح سربازی پس از استخدام به عنوان عضو هیات علمی به چه صورت خواهد بود؟

به استناد مفاد تبصره «۱» ماده «۱۹» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی (بخشنامه شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵ مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۹۰‬ این مرکز)، در صورتی ‌‌که ‌مشمولین طرح‌ سربازی پس از انقضای مدت تعهد، به استخدام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش ‌عالی و پژوهشی درآیند، مدت تعهد جزء حداقل مدت توقف لازم برای تبدیل وضعیت آنان به رسمی‌ آزمایشی نبوده و جزء حداقل مدت ماندگاری برای ارتقاء به مرتیه بالاتر محسوب نشده و صرفاً جزء سنوات‌ خدمت‌ آموزشی ‌و پژوهشی آنان قابل احتساب خواهد بود.‌

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

نحوه اعطای پایه های بورس به اعضای هیات علمی پیمانی موضوع ما ده ۱۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به چه صورت خواهد بود؟

بورسیه های وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در دانشگاه ها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشند، پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در مؤسسه محل خدمت، در ازای تحصیل در مقطع دکتری از ۳ پایه ترفیع بورس در هنگام صدور اولین حکم ‌رسمی ‌آزمایشی و یا رسمی قطعی (براساس مصوبه ‌هیات امنای ذیربط) بهره مند می‌شوند، لذا بر این اساس، اعطای پایه های یاد شده به بورسیه های وزارت متبوع که پس از استخدام مؤسسه محل خدمت، متقاضی اعمال ماده «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیات‌ علمی (ادامه خدمت وی در وضعیت‌ پیمانی تازمان رسیدن به بازنشستگی) می باشند، امکان پذیر نمی باشد. لذا به منظور بهره مندی این آنان از پایه های مذکور، می بایست موضوع «اعطای پایه های بورس به این دسته از اعضای هیات علمی از تاریخ اعمال ماده «۱۱» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی»، در دستور کار کمیسیون دائمی و هیات امنا قرار گیرد.‌

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

نحوه اعطای ترفیع استحقاقی دوره تعهد مشمولین طرح سربازی به چه صورت خواهد بود؟

به استناد مفاد تبصره «۲» ماده «۵۲» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، به مشمولین طرح سربازی برای دوره‌ تعهد با رعایت مفاد بند «۱» ماده‌ مذکور (انجام حداقل یک‌سال خدمت‌ علمی آموزشی‌ و پژوهشی قابل ‌قبول و کسب حداقل امتیاز مندرج در دستورالعمل اعطای ‌ترفیع‌ سالیانه اعضای ‌هیأت‌‌ علمی آموزشی‌ و پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت) به ازای هرسال خدمت، یک پایه و تا سقف «دو» پایه ترفیع از زمان صدور اولین حکم رسمی ‌آزمایشی (اعضای‌ هیات‌ علمی رسمی) و اولین ‌حکم ‌پیمانی (اعضای هیات‌ علمی پیمانی ‌موضوع ماده ۱۱ آئین‌ نامه مذکور) تعلق می‌گیرد.‌

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

نحوه تسویه حساب با اعضای غیرهیات علمی قراردادی که درخواست خاتمه همکاری دارند، به چه صورت است؟

اعضای غیر هیات علمی قراردادی که درخواست خاتمه همکاری و تسویه حساب با موسسه محل خدمت را می نمایند، به ازای هر سال خدمت قابل قبول که در ازای آن وجوه بازخریدی خدمت دریافت ننموده اند، از یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده آنان (درصورت داشتن مرخصی ذخیره شده) برخوردار می شوند.‌

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

نظر دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد توسط آن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در خصوص اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

۱- قانون گذار محترم در استمرار رویه قبلی و استمرار بند «الف» ماده ی (۴۹) قانون برنامه ی چهارم توسعه در بند «ب» ماده ی (۲۰) قانون برنامه ی پنجم توسعه، صراحتاً مقرر می دارد: «دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی....می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بررگزاری مناقصات … و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های: مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می رسد...، عمل می نمایند....»؛ ۲- مصوبه ی مورخ ۹۱/۱۲/۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ضمن تایید مستندات مفاد بند (۱)، تعیین فوق العاده های مختلف و تعیین فوق العاده های مذکور از جهت مستمر یا غیر مستمر را (بدون شک) در زمره ی امور اداری و استخدامی دانسته و اتخاذ تصمیم و تصویب فوق العاده های یاد شده را توسط هیات های امنا بدون اشکال دانسته است؛ ۳- به دنبال عدم پذیرش تاثیرات مالی ناشی از اجرای آیین نامه های مصوب هیات های امنا توسط صندوق های بازنشستگی و پیگیری ذی نفعان از مرجع قانونی (دیوان عدالت اداری)، مرجع یاد شده پس از طی صدور چند فقره رای به نفع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نهایتاً مبادرت به صدور رای عمومی و قطعی شماره ۱۹۰۷ مورخ ۹۳/۱۱/۲۷ می نماید (دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در عمل به مصوبات هیات های امنا و اجرای آیین نامه های مربوطه تخلفی ننموده اند)؛ ۴- با عنایت به مستندات آمره قانونی اشاره شده و برتری حقوقی آنها به سایر رویه های اداری از قبیل: بخشنامه و...، اصلاح شمول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از مصوبات شورای حقوق و دستمزد درخواست شده است (نامه ی شماره ۱۱۱۵۷۲/و مورخ ۹۵/۵/۳۰ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مشاور محترم ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه). با عنایت به موارد فوق الاشاره و در صورت تایید امور مالی، اداری و استخدامی توسط هیات امنای مربوطه، اقدام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دارای وجاهت قانونی می باشد.

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

کلید واژه ها: محاسبه حقوق شورای حقوق آیین نامه استخدامی

تاریخ اجرای قانون تفسیر جز (۶ ب) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بهره مندی اعضای شاغل ایثارگر (رزمنده با حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه) از حقوق و مزایای مالی و استخدای یک مقطع تحصیلی بالاتر)

با عنایت به بخشنامه شماره ‬۹۷۳۳۷ مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۹۸‬ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع، تارخ اجرای قانون مذکور ۲۲/‏۲/‏۹۸‬ می‌باشد و کلیه احکام کارکنان برای مشمولین، از تاریخ مزبور لازم الاجراست.

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۸

کلید واژه ها: رزمندگان

روند ارتقای رتبه اعضای قراردادی به رتبه های بالاتر از مهارتی

۱. رتبه ی اعضای غیر هیئت علمی که قبل از اجرای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی در آن مؤسسه شاغل بوده اند، در اولین مرحله ارتقای رتبه، بر اساس کسب امتیازات تعیین شده در دستورالعمل ارتقای رتبه (پیوست شماره دو آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی) و تطبیق مجموع سنوات خدمت قابل قبول آنان در مؤسسه، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با مجموع توقف تعیین شده در ماده «۲۳» آیین نامه مذکور، پس از تصویب در هیئت اجرایی منابع انسانی تعیین می شود.

۲. ارتقای رتبه ی بعدی اعضای غیر هیئت علمی که بر اساس مفاد مندرج در بند «۱» این نامه تطبیق رتبه شده اند، صرفاً یک بار پس از اولین ارتقاء، بر اساس شرایط مندرج در بند «۱» این نامه انجام می شود. بدیهی است پس از آن، ارتقای رتبه آنان صرفاً پس از گذراندن حداقل مدت توقف مورد نیاز مندرج در ماده «۲۳» آیین نامه یاد شده از تاریخ دریافت رتبه قبلی و کسب امتیازات مورد نیاز دستورالعمل ارتقای رتبه، انجام می پذیرد.

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

کلید واژه ها: ارتقا مرتبه غیر هیئت علمی

امکان ادامه تحصیل عضو هیأت علمی در مقطع دکتری

به استناد ماده ۸ آیین نامه اجرایی بورس تحصیلی داخل کشور (بخشنامه شماره ۱۴۳۱۸/۱۱ مورخ ۲۸/‏۰۵/‏۶۹‬ دفتر وزارتی) بورسیه به صورت تمام وقت به تحصیل اشتغال خواهد داشت و به هیچ وجه حق اشتغال و یا دادن تعهد اشتغال به کار دیگری را ندارد و نمی تواند از بورس سایر مؤسسات دولتی و غیر دولتی استفاده کند.

همچنین به استناد بند «۲» ذیل ماده «۶» آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وپژوهشی به شماره ۴۷۲۸۰ مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۹۳‬ سازمان امور دانشجویان، تحصیل بورسیه در مؤسسه متبوع خود مجاز نیست. ‌‌‌‌‌‌

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

کلید واژه ها: ادامه تحصیل مقطع دکتری

اعطای پایه تشویقی به اعضای غیر هیأت علمی

به استناد تبصره «۱» ماده «۲۲» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفاً به ۱۰ درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی مؤسسه به طور سالانه اعطا می‌شود. این‌نصاب برای واحدهای‌سازمانی دارای کمتر از ۱۰ عضو هر ۲ سال یک‌بار اعمال می‌شود. ‌‌‌‌‌

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

کلید واژه ها: پایه تشویقی غیر هیئت علمی

نحوه اعطای پایه ترفیع استحقاقی سالیانه به اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری داخل کشور

مطابق بند «۱» ماده «۵۲» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، به اعضای رسمی مأمور به تحصیل در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی سالانه که به تأیید مؤسسه محل تحصیل و مؤسسه محل خدمت برسد، برای هر سال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه اعطا می‌گردد.

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸

کلید واژه ها: پایه ترفیع پیشرفت تحصیلی

نحوه‌ی اعطای پایه‌های تشویقی موضوع ماده‌ی ۵۳ آئین نامه‌ی استخدامی اعضای هیأت علمی

۱- به استناد مفاد ماده ی ۵۳ آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی، اعطای پایه ی تشویقی به اعضای هیات علمی پیمانی صرفاً در خصوص موضوعات: عضویت در گردانهای عاشورا و الزهرا و دارندگان نشان های دولتی و جشنواره های معتبر ملی امکان پذیر می باشد. بر این مبنا اعطای پایه ی مدیریتی به اعضای هیات علمی پیمانی که در بازه ی استخدامی پیمانی عهد ه دار سمت های مدیریتی بوده اند) با رعایت ضوابط و مقررات و حسب مورد مصوبه ی هیات امنا) در وضعیت پیمانی امکان پذیر نمی باشد؛ لیکن در صورت استمرار سمت مدیریتی دوره ی پیمانی پیمانی به رسمی آزمایشی (تبدیل وضع استخدامی به رسمی آزمایشی) اعطای پایه ی مدیریتی مذکور (با لحاظ سوابق دوره ی پیمانی) بلامانع می باشد.

۲- تاریخ اجرای اعطای پایه ی تشویقی تبصره ی ۴ ماده ی ۵۳ آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی آن دانشگاه با موضوع امکان اعطای پایه ی تشویقی در ازای داشتن خدمات عضو در حوزه ی آموزش عالی … (مصوبه ی پانزدهم صورتجلسه ی پنجاه و یکم هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس مورخ ۹۶/۱۲/۲۱) از تاریخ تصویب در هیات امنای مربوطه (۹۶/۱۲/۲۱) امکان پذیر می باشد؛

۳- امکان اعطای پایه تشویقی مدیریتی در صورت داشتن سمت های مدیریتی متفاوت امکان پذیر است؛ لیکن اجتماع شرایط: استمرار و قرار داشتن سمتهای متفاوت در طول هم و همچنین اشتغال در سمت مدیریتی در حال حاضر، الزامی می باشد. شایان یادآوری است اعطای پایه بر اساس ملاک های مورد نیاز برای اعطای پایه ی تشویقی سمت موخر صورت می پذیرد؛

۴- با عنایت به اینکه به استناد مفاد بند ۱-۱ ماده ی ۱ آیین نامه ی استخدامی، منظور از وزارت در کلیه ی مفاد آیین نامه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد؛ امکان اعطای پایه ی مدیریتی به اعضای هیات علمی مامور و دارای سمت مدیریتی در وزارت بهداشت وجود ندارد؛

۵- با عنایت به اینکه دایره ی مصادیق پست های مدیریتی سیاسی در مفاد ماده ی ۷۹ آیین نامه ی استخدامی مشخص شده است، (روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان،؛ ریاست سازمان صداو سیما، وزیران، معاونان وزیران، سفیران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهردار تهران) امکان اعطای پایه به سایر پست های مدیریتی همتراز شده وجود ندارد. مضاف بر اینکه همترازی های صورت پذیرفته توسط هیات محترم وزیران مشمول کارکنان قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۸

کلید واژه ها: پایه تشویقی هیأت علمی

نحوه‌ی محاسبه بند «ی» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در احکام اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی من جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل کنند. لذا در موارد مطرح شده نیز ملاک، آئین نامه مصوب هیأت امنا خواهد بود. ‌‌‌‌‌‌‌

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۸

کلید واژه ها: بند ی تبصره 12 قانون بودجه