پرسش‌های متداول


در خصوص امکان بهره مندی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی از مرخصی استحقاقی؛ پایه های استحقاقی سالیانه و تشویقی و «فوق العاده مدیریت» در ایامی که در مرخصی های: زایمان، استعلاجی بلند مدت و بدون حقوق به سر می برند ?

1- در راستای وظایف محوله به این مرکز( مفاد مواد «86» و «121» آیین نامه های استخدامی اعضای غیر هیات علمی و هیات علمی) در خصوص امکان دریافت «مرخصی استحقاقی» و «فوق العاده مدیریت» اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در ایامی که در مرخصی های: زایمان، استعلاجی بلند مدت و بدون حقوق به سر می برند، می بایست مشابه سایر کارکنان دولت( موضوع قانون خدمات مدیریت کشوری) عمل شود( بر اساس قانون یاد شده امکان دریافت «مرخصی استحقاقی» و «فوق العاده مدیریت» در مرخصی استعلاجی بیش از 4 ماه و مرخصی زایمان و بدون حقوق وجود ندارد)؛ 2- با عنایت به تبصره ی 3 ماده ی 52 و تبصره ی 2 ماده ی 21 آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی به ایام مرخصی بدون حقوق پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد. در خصوص امکان و نحوه ی اعطای پایه های استحقاقی و تشویقی در سایر مرخصی ها: استعلاجی بلندمدت و زایمان، مقتضی است موضوع جهت طرح و تصمیم گیری در دستور کار کمیسیون دائمی و هیات امنای مربوطه قرار گیرد.

تعداد اعطای پایه های بورس به اعضای هیات علمی( بورسیه های وزارت متبوع که در استخدام موسسه نبوده لیکن دارای تعهد خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می باشند)

نظر به اینکه برخی از بورسیه های یاد شده دارای سنوات بورس کامل نمی باشند؛ امکان اعطای پایه های بورس به میزان سال های بورس حداکثر تا 3 پایه در وضعیت اسخدامی رسمی آ‍مایشی/رسمی قطعی( حسب مصوبه های هیات امنای مربوطه) وجود داشته و قابل اعطا می باشد. ضمناً مفاد بند 8 بخشنامه ی شماره 15/28253 مورخ 95/2/18 این مرکزدر خصوص موضوع یاد شده، اشاره به سنوات بورس کامل دارد.

آیا امكان به كار گیری اعضای هیات علمی بازنشسته در موسسات آموزش عالی وجود دارد؟

به استناد مفاد ماده «103»  آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی،  استفاده از خدمات اعضای هیات علمی بازنشسته  در مراتب علمی دانشیار، استاد و به صورت حق التدریس و اخذ مجوز از این مركز امكان پذیر است.​

آیا امكان ترمیم حقوق اعضای غیر هیات علمی كه در اثر تطبیق با آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی حقوق آنها كاهش یافته است وجود دارد؟

در صورت تطبیق وضعیت كاركنان با آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و كاهش حقوق و فوق العاده های مستمر ، موسسه محل خدمت می تواند  به استناد ماده 25 آیین نامه مذكور نسبت به پرداخت «تفاوت تطبیق» اقدام نماید.​

آیا در اعطای ترفیعات استحقاقی سالیانه محدودیت وجود دارد؟

علیرغم اینكه در ماده 96 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی سنوات خدمت اعضای هیات علمی به منظور بازنشستگی محدود گردیده است، لیكن در آیین نامه استخدامی مذكور پایه های ترفیعات استحقاقی سالیانه اعضای هیات علمی رسمی محدود نگردیده است.​

آیا امکان استفاده از مصوبات مراجعی از قبیل: معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مسائل اداری، استخدامی وجود دارد؟

به استناد مفاد بند «ب» ماده­ی «20 »قانون برنامه توسعه پنجم، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری  استخدامی  تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری می رسد عمل می نمایند؛ لذا اجرای مصوبات سایر مراجع، پس از تایید توسط هیات امنای ذی ربط و تایید مقام عالی وزارت امكان پذیر است.​

ارتقا مرتبه ی اعضای هیات علمی جانباز حالت اشتغال( از کار افتاده کلی) در چه صورت امکان پذیر است؟

1- اخذ موافقت هیات امنای مربوطه مبنی بر موافقت با ارتقا مرتبه ی یاد شده؛ 2- اجرای مصوبه ی مذکور توسط موسسه های ذی نفع( بر اساس تاریخ تصویب یا تاریخ تعیین شده توسط هیات امنا) با توجه به اینکه اکتساب مراتب علمی اعضای هیات علمی، توسط هیات های ممیزه مربوطه صورت می پذیرد، اعضای هیات علمی شهید، مفقودالاثر، جانباز حالت اشتغال( از کار افتاده کلی) در صورت داشتن حداقل سنوات مورد نیاز جهت ارتقا به مرتبه/مرتبه های بالاتر، می توانند از تاریخ تصویب مصوبه ی هیات امنای مربوطه/تاریخ تعیین شده توسط هیات امنا، صرفاً از حقوق و مزایای مرتبه ی مربوطه، برخوردار شوند.

بر اساس مفاد ماده 13 دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه و وظایف و اختیارات آن، تعداد آرای موافق مورد نیاز برای موافقت با ارتقای مرتبه ی متقاضیان چند رأی می باشد؟

به استناد مفاد ماده 13 دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه و وظایف و اختیارات ان، برای موافقت با ارتقای مرتبه متقاضیان، حداقل تعداد آرای موافق اخذ شده می بایست برابر نصف بعلاوه یک (زمانی که تعداد حاضرین زوج باشد) و نصف بعلاوه یک و نیم ( زمانی که تعداد حاضرین در جلسه فرد می باشد) است.

در مورد بند 1، ‌شرایط و فرآیند احتساب سنوات خدمت پیمانی بیش از 5 سال اعضای

اعطای بیش از «5» پایه بابت سنوات خدمت مازاد بر سقف تعیین شده (مدت خدمت پیمانی «5» سال) امكان­ پذیر نمی­باشد.​

محاسبه/عدم محاسبه تعطیلات میان مرخصی اعضای هیات علمی

1- حسب مفاد ماده ی( 81) آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی، میزان مرخصی اعضای یاد شده با عنایت به ماهیت استخدام به ترتیب دو ماه در سال( اعضای هیات علمی رسمی) و یک ماه در سال( اعضای هیات علمی پیمانی) می باشد و قید استفاده از آ«( برای اعضای هیات علمی آموزشی) در فصول مشخص( تابستان یا نیمه اول فروردین برای اعضای هیات علمی آموزشی) الزام شده است؛ 2- با توجه به پیش بینی مرخصی در موارد ضروری( به صورت روزانه) در مفاد ماده ی یاد شده، در صورت استفاده از مرخصی، تعطیلات رسمی کشور در بین روزهای مرخصی به عنوان مرخصی محاسبه نخواهد شد؛ 3- امکان ذخیره یا بازخرید مرخصی استحقاقی استفاده نشده سالیانه اعضای هیات علمی به استثنای مشمولان تبصره ی ذیل ماده ی( 82) آیین نامه ی مزبور( عدم موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز با مرخصی عضو هیات علمی شاغل در سمت های اجرای پست های سازمانی مصوب ستاره دار) وجود ندارد.

نحوه احتساب دوره تعهد مشمولین طرح سربازی پس از استخدام به عنوان عضو هیات علمی به چه صورت خواهد بود؟

به استناد مفاد تبصره «1» ماده «19» آیین­نامه استخدامی اعضای هیات­علمی (بخشنامه­ شماره 273298/15 مورخ 27/12/90 این ­مرکز)، در صورتی ­­که ­مشمولین طرح­ سربازی پس از انقضای مدت تعهد، به استخدام دانشگاه­ها و موسسات آموزش ­عالی و پژوهشی درآیند، مدت تعهد جزء حداقل مدت توقف لازم برای تبدیل وضعیت آنان به رسمی­ آزمایشی نبوده و جزء حداقل مدت ماندگاری برای ارتقاء به مرتیه بالاتر محسوب نشده و صرفا جزء سنوات­ خدمت­ آموزشی ­و پژوهشی آنان قابل احتساب خواهد بود.​

نحوه اعطای پایه های بورس به اعضای هیات علمی پیمانی موضوع ما ده 11 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به چه صورت خواهد بود ؟

بورسیه ­های وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در دانشگاه ها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­باشند، پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در مؤسسه محل خدمت، در ازای تحصیل در مقطع دکتری از 3 پایه ترفیع بورس در هنگام صدور اولین حکم ­رسمی ­آزمایشی و یا رسمی قطعی (براساس مصوبه ­هیات امنای ذیربط) بهره­ مند می­شوند، لذا بر این اساس، اعطای پایه های یاد شده به بورسیه های وزارت متبوع که پس از استخدام مؤسسه محل خدمت، متقاضی اعمال ماده «11» آیین نامه استخدامی اعضای هیات­ علمی (ادامه خدمت وی در وضعیت­ پیمانی تازمان رسیدن به بازنشستگی) می باشند، امکان پذیر نمی باشد. لذا به منظور بهره مندی این آنان از پایه های مذکور،  می بایست موضوع «اعطای پایه های بورس به این دسته از اعضای هیات علمی از تاریخ اعمال ماده «11» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی»، در دستور کار کمیسیون دائمی و هیات امنا قرار گیرد.​

نحوه اعطای ترفیع استحقاقی دوره تعهد مشمولین طرح سربازی به چه صورت خواهد بود ؟

به  استناد مفاد تبصره «2» ماده «52» آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، به مشمولین طرح سربازی برای دوره­­ تعهد با رعایت مفاد بند «1» ­ماده­ مذکور (انجام حداقل یک­سال خدمت­ علمی آموزشی­ و پژوهشی قابل ­قبول و کسب حداقل امتیاز مندرج در دستورالعمل اعطای ­ترفیع­ سالیانه اعضای ­هیأت­­ علمی آموزشی­ و پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت) به ازای هرسال خدمت، یک پایه و تا سقف «دو» پایه ترفیع از زمان صدور اولین حکم رسمی ­آزمایشی (اعضای­ هیات­ علمی رسمی) و اولین ­حکم ­پیمانی (اعضای هیات­ علمی پیمانی ­موضوع ماده 11 آئین­ نامه مذکور) تعلق می­گیرد.​

نحوه تسویه حساب با اعضای غیرهیات علمی قراردادی كه درخواست خاتمه همكاری دارند، به چه صورت است؟

اعضای غیر هیات علمی قراردادی كه درخواست خاتمه همكاری و تسویه حساب با موسسه محل خدمت را می نمایند، به ازای هر سال خدمت قابل قبول كه در ازای آن وجوه بازخریدی خدمت دریافت ننموده اند،  از یك ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول كسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده آنان (درصورت داشتن مرخصی ذخیره شده) برخوردار می شوند.​

نظر دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد توسط آن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در خصوص اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

1- قانون گذار محترم در استمرار رویه قبلی و استمرار بند «الف» ماده ی (49) قانون برنامه ی چهارم توسعه در بند «ب» ماده ی (20) قانون برنامه ی پنجم توسعه ، صراحتاً مقرر می دارد: «دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی ....می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بررگزاری مناقصات ... و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های: مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می رسد ...، عمل می نمایند... .»؛ 2- مصوبه ی مورخ 91/12/7 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ضمن تایید مستندات مفاد بند (1)، تعیین فوق العاده های مختلف و تعیین فوق العاده های مذکور از جهت مستمر یا غیر مستمر را( بدون شک) در زمره ی امور اداری و استخدامی دانسته و اتخاذ تصمیم و تصویب فوق العاده های یاد شده را توسط هیات های امنا بدون اشکال دانسته است؛ 3- به دنبال عدم پذیرش تاثیرات مالی ناشی از اجرای آیین نامه های مصوب هیات های امنا توسط صندوق های بازنشستگی و پیگیری ذی نفعان از مرجع قانونی( دیوان عدالت اداری)، مرجع یاد شده پس از طی صدور چند فقره رای به نفع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نهایتاً مبادرت به صدور رای عمومی و قطعی شماره 1907 مورخ 93/11/27 می نماید ( دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در عمل به مصوبات هیات های امنا و اجرای آیین نامه های مربوطه تخلفی ننموده اند)؛ 4- با عنایت به مستندات آمره قانونی اشاره شده و برتری حقوقی آنها به سایر رویه های اداری از قبیل: بخشنامه و...، اصلاح شمول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از مصوبات شورای حقوق و دستمزد درخواست شده است( نامه ی شماره 111572/و مورخ 95/5/30 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مشاور محترم ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه). با عنایت به موارد فوق الاشاره و در صورت تایید امور مالی، اداری و استخدامی توسط هیات امنای مربوطه، اقدام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دارای وجاهت قانونی می باشد.

کلید واژه ها: محاسبه حقوقشورای حقوقآیین نامه استخدامی