شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۳۳۸۷

شرح وظایف مرکز هیاتهای امنا ء و هیات ممیزه

 1. بررسی و صدور احکام اعضای هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
 2. بررسی و صدور احکام اعضای کمیسیون دائمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه.
 3. بررسی، تائید و ابلاغ بودجه های تفصیلی، تشکیلات و آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی وابسته به وزارتخانه.
 4. انجام امور کمیسیون های انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری، خبرگان بدون مدرک دانشگاهی، کبر سن و اعطای نشانهای دولتی.
 5. انجام امور دبیرخانه شورای اعطای درجه دکترای افتخاری.
 6. بررسی صورتجلسات کمیسیونهای مختلف هیاتهای امنا و تنظیم گزارش در مورد اجرای مصوبات کمیسیونها به مراجع ذیربط.
 7. شرکت در جلسات هیاتهای امنا مناطق مختلف و کمیسیونهای دائمی و سایر کمیته‌های منتخب هیاتهای امنا طبق آئین نامه داخلی هیاتهای امنا.
 8. تشکیل جلسات کمیته‌های اداری و مالی و بودجه و تشکیلات و حقوقی به منظور انجام بررسی‌های کارشناسی در زمینه مسائل اداری - مالی، تشکیلاتی و استخدامی و حقوقی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و شرکت درجلسات مربوط و بررسی و اظهار نظر در زمینه موارد مطروحه.
 9. جمع‌آوری صورتجلسات هیاتهای امنای مناطق و کمیسیون‌های دائمی وابسته و استخراج مصوبات هیاتهای امنا و نگهداری از آنها.
 10. جمع آوری و تهیه اطلاعات و گزارشهای لازم در مورد هیاتهای امنا برای استحضار مقام وزارت.
 11. بررسی و طرح مقررات مالی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی از قبیل آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی - معاملاتی - حق التدریس و حق‌التحقیق، پس انداز و رفاه کادر آموزشی، فوق‌العاده‌ها و نظایر آنها در کمیسیونهای مربوط قبل از طرح در جلسات هیاتهای امنا.
 12. بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادهای رسیده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در زمینه احراز مراتب و پایه‌های دانشگاهی اعضای هیات علمی و تطبیق آنها با مقررات استخدامی هیات علمی.
 13. همکاری در انجام امور مربوط به تشکیل جلسات هیأتهای امناء در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی.
 14. تشکیل جلسات کمیته‌های تخصصی و هیأت ممیزه و تهیه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات هیأت ممیزه مرکزی و کمیته‌های تخصصی به مؤسسات ذیربط.
 15. انجام امور مربوط به تشکیل جلسات شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ تصمیمات به مؤسسات ذیربط طبق آئین نامه‌های مصوب.
 16. تهیه گزارش و اطلاعات لازم در زمینه پیشنهادهای استخدامی و ارتقاء مرتبه و احتساب سنوات خدمت رسیده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و طرح آنها در کمیته‌های تخصصی هیات ممیزه.
 17. تهیه و تنظیم گزارش، دستور جلسه، فهرست و مشخصات داوطلبان احراز مراتب و پایه‌های دانشگاهی و ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی با توجه به اظهار نظرهای کمیته‌های تخصصی جهت طرح در هیات ممیزه.
 18. انجام کلیه امور مربوط به بررسی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی و تهیه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به موسسات مربوط.
 19. انجام کلیه امور مربوط به انتخاب و معرفی واجدین شرایط دریافت نشانهای دولتی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
 20. انجام کلیه امور مربوط به انتخاب استادان نمونه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی.
 21. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.