سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیئت های امنای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری- بازنگری شده در دیماه ۹۷

سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیئت های  امنای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری- بازنگری شده در دیماه ۹۷

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۱ بهمن ۱۳۹۷