بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

کلید واژه ها: ایین نامه استخدامی