بخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۵۲۳۲۹ مورخ ۸۹/۹/۸ در خصوص نحوه صدور احکام اعضای کمیسیون دائمی

بخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۵۲۳۲۹ مورخ ۸۹/۹/۸ در خصوص نحوه صدور احکام اعضای کمیسیون دائمی

مرجع تصویب : مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

کلید واژه ها: احکام اعضای کمیسیون