دستور العمل بکارگیری عضو وابسته در مؤسسه- موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۱۰۶۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

مرجع تصویب : وزیر علوم ، تحقیقات وفناوری

کلید واژه ها: عضو وابسته