تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی مؤسسه موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۹۵۱۱۱ مورخ ۹۹/۵/۲۸

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

مرجع تصویب : مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

کلید واژه ها: حداقل مدرک حداکثر مدرک هیئت علمی غیر هیئت علمی تصدی مشاغل