اجرای اصلاح مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی برای ضوابط بازنشستگی اعضای هیئت علمی موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۱۱۴۶۲۲ مورخ ۹۹/۶/۱۸

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

مرجع تصویب : مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

کلید واژه ها: ضوابط بازنشستگی