بخشنامه نحوه اعطای مأموریت آموزشی به اعضای هیئت علمی در مرتبه مربی

در اجرای مفاد مادۀ ۱۲۱ آیین‌نامۀ استخدامی اعضای هیئت علمی و به استناد مفاد بند ۴ مادۀ ۷۳ و تبصرۀ ۱۰ مادۀ ۵۲ آیین‌نامۀ یادشده، نحوۀ اعطای مأموریت آموزشی به اعضای هیئت علمی در مرتبۀ مربی که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده برای اجرا ابلاغ می‌شود. 

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۸ مهر ۱۴۰۰

مرجع تصویب : مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

کلید واژه ها: مأموریت آموزشی