پاسخ به ابهامات موجود در بخشنامه ۱۵/۱۰۴۷۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ «همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با حقوق اعضای هیئت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت»

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مرجع تصویب : مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

کلید واژه ها: همسان سازی