سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

مرجع تایید کننده: مرکز هیات امنا

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۳ مهر ۱۳۹۵