بخشنامه تفویض اختیار بعضی وظایف هیأت امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه

مرجع تایید کننده: مرکز هیات امنا

دانلود فایل