دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی واجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

مرجع تایید کننده: مرکز هیات امنا

دانلود فایل