دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات ان

مرجع تایید کننده: مرکز هیات امنا

دانلود فایل