دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات

مرجع تایید کننده: مرکز هیات امنا

دانلود فایل