بخشنامه حضور معاون تحقیقات و فناوری در جلسات کمیسیون دائمی وهیأت امنا