معرفی نماینده دبیرخانه هیأت امنا برای مدیریت سامانه سامان ها