بخشنامه شماره ۸۶۹۷۶/۱۵ درخصوص لزوم حضور حداقل دو سوم اعضا برای رسمیت جلسات هیأت امنا

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۷ تیر ۱۳۹۶