بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۳۳۰۳ در خصوص ارسال مدارک برای تشکیل هیأت امنا و تصدی ریاست مؤسسات آموزشی غیر دولتی -غیر انتفاعی )

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶