بخشنامه شماره ۱۵/۲۳۶۵۳۶ در خصوص اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا در خصوص دوره ضرورت و تعهد خدمت نظام وظیفه)

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۳ دی ۱۳۹۶