بخشنامه شماره ۱۵/۲۳۶۵۳۶ مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ (اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا در خصوص دوره ضرورت و تعهد خدمت نظام وظیفه)