آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اعضای هیات علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه در خصوص تمدید الحاق موادی به آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشیاعضای هیات علمی
بخشنامه در خصوص پایه های استحقاقی و تشویقیاعضای هیات علمی
بخشنامه حق التدریس اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه جذب و بکار گیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبه در واحدهای پژوهشیاعضای هیات علمی
الحاقیه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
اصلاحی ماده 57 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجیاعضای هیات علمی
آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه40656سال92الحاق تبصره3ماده98هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه233388درخصوص الحاق تبصره برای بازنشستگی هیات علمی مقامات سیاسیاعضای هیات علمی
بخشنامه 4520در خصوص صورتجلسه پیشنهادی نشست فوق العاده هیات امنا در خصوص افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه7455 درخصوص حفظ شان و منزلت اعضای هیات علمی و تکریم ارباب رجوعاعضای هیات علمی
بخشنامه در خصوص شرایط تغییر و یا تفسیر مواد آیین نامه ارتقا مرتبهاعضای هیات علمی
بخشنامه های 4057و 4058 به دانشگاههای وابسته به سایر دستگاهها و غیردولتیاعضای هیات علمی
بخشنامه در خصوص مقرری ارزی فرصت مطالعاتیاعضای هیات علمی
بخشنامه اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیات علمی نمونه کشوریاعضای هیات علمی
دستور العمل جدید انتخاب اعضای هیات علمی نمونه و جدول امتیازات مربوطهاعضای هیات علمی
دستورالعلمل نحوه بازنشستگی اعضای هیات علمی100129اعضای هیات علمی
بخشنامه38417درخصوص فوق العاده ویژه بازنشستگاناعضای هیات علمی
بخشنامه 39521 در خصوص اصلاح ماده 5 آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشیاعضای هیات علمی