آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کلیات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی مؤسسه موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۹۵۱۱۱ مورخ ۹۹/۵/۲۸کلیات۲۸ مرداد ۱۳۹۹
بخشنامه شماره ۱۵/۷۸۷۴۱ راهنمای عمل نمایندگان وزیر علوم در مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعیکلیات۱۲ تیر ۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۴۸۷ در خصوص ارسال گزارش عملکرد مؤسسات غیر انتفاعی توسط نمایندگان محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوریکلیات۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۵/۶۸۲۰۹ در خصوص ارائه برنامه راهبردیکلیات۰۳ تیر ۱۳۹۶
سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریکلیات۱۳ مهر ۱۳۹۵
دستور العمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریکلیات
معرفی نماینده دبیرخانه هیأت امنا برای مدیریت سامانه سامان هاکلیات
بخشنامه مدیریت سبزکلیات
کاربرگ تنظیم دستور جلسه و نمونه تکمیل شدهکلیات
صورتجلسه هیأت امنای مؤسسات غیر وابسته (الگو)کلیات
دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیاتکلیات
خلاصه وضعیت مؤسسات اموزشی و پژوهشیکلیات
بخشنامه هماهنگی با واحدهای ذیربطکلیات
بخشنامه فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال 95کلیات
بخشنامه تفویض اختیار بعضی وظایف هیأت امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسهکلیات
بخشنامه ارسال مستندات قبل از تشکیل جلسه هیأت امناکلیات
بخشنامه 94452درخصوص ارسال نقطه نظرات برای تدوین آیین نامه های مصوب هیات امناکلیات