آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستور العمل بکارگیری عضو وابسته در مؤسسه- موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۱۰۶۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲اعضای هیات علمی۱۲ شهریور ۱۳۹۹
تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی مشاغل پست های سازمانی مؤسسه موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۹۵۱۱۱ مورخ ۹۹/۵/۲۸کلیات۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اجرای اصلاح مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی برای ضوابط بازنشستگی اعضای هیئت علمی موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۱۱۴۶۲۲ مورخ ۹۹/۶/۱۸اعضای هیات علمی۱۸ شهریور ۱۳۹۹
بخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۵۲۳۲۹ مورخ ۸۹/۹/۸ در خصوص نحوه صدور احکام اعضای کمیسیون دائمیبخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۵۲۳۲۹ مورخ ۸۹/۹/۸ در خصوص نحوه صدور احکام اعضای کمیسیون دائمیقوانین و مقررات
بخشنامه نحوه اعطای مأموریت آموزشی به اعضای هیئت علمی در مرتبه مربیاعضای هیات علمی۱۸ مهر ۱۴۰۰
بخشنامه شماره ۱۵/۲۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ دستور العمل طرز تشکیا هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آنبخشنامه شماره ۱۵/۲۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ دستور العمل طرز تشکیا هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آناعضای هیات علمی۱۵ فروردین ۱۴۰۱
پاسخ به ابهامات موجود در بخشنامه ۱۵/۱۰۴۷۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ «همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با حقوق اعضای هیئت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت»اعضای هیات علمی۱۳ مرداد ۱۴۰۰
بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیبخشنامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی۰۲ شهریور ۱۳۹۸
سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیئت های  امنای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری- بازنگری شده در دیماه ۹۷سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیئت های امنای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری- بازنگری شده در دیماه ۹۷قوانین و مقررات۰۱ بهمن ۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۵/۷۸۷۴۱ راهنمای عمل نمایندگان وزیر علوم در مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعیکلیات۱۲ تیر ۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ در خصوص اصلاح ماده ۸۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۴۸۷ در خصوص ارسال گزارش عملکرد مؤسسات غیر انتفاعی توسط نمایندگان محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوریکلیات۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۷۱۸۸/۱۵ در خصوص لزوم تهیه سامانه سامان هاقوانین و مقررات۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۵/۳۰۰۵۷۰ در خصوص اصلاحیه مواد ۶۹ و ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در باره بازنشستگی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۲۳۶۵۳۶ در خصوص اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا در خصوص دوره ضرورت و تعهد خدمت نظام وظیفه)قوانین و مقررات۱۳ دی ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۳۳۰۳ در خصوص ارسال مدارک برای تشکیل هیأت امنا و تصدی ریاست مؤسسات آموزشی غیر دولتی -غیر انتفاعی )قوانین و مقررات۱۱ شهریور ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۷۶۹۰ در خصوص ساماندهی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلیقوانین و مقررات۰۴ دی ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۸۶۹۷۶/۱۵ درخصوص لزوم حضور حداقل دو سوم اعضا برای رسمیت جلسات هیأت امناقوانین و مقررات۲۷ تیر ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۶۸۲۰۹ در خصوص ارائه برنامه راهبردیکلیات۰۳ تیر ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۱۵۷۴۰۳ در خصوص دستورالعمل هدایت پایان نامه هااعضای هیات علمی۲۴ مهر ۱۳۹۵