آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریکلیات۱۳ مهر ۱۳۹۵
دستور العمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریکلیات
برنامه گسترش ورزش دانشجویان در بودجه تفصیلیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصیدانشجویی
معرفی نماینده دبیرخانه هیأت امنا برای مدیریت سامانه سامان هاکلیات
پیوست های دستور العمل انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوریاعضای هیات علمی
بخشنامه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۶اعضای هیات علمی
دستورالعمل انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۶اعضای هیات علمی
بخشنامه حضور نماینده امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه در جلسات کمیسیون دائمی وهیأت امناقوانین و مقررات
بخشنامه حضور معاون تحقیقات و فناوری در جلسات کمیسیون دائمی وهیأت امناقوانین و مقررات
بخشنامه آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشیقوانین و مقررات
بخشنامه مدیریت سبزکلیات
دستورالعمل کار دانشجوییدانشجویی
کاربرگ تنظیم دستور جلسه و نمونه تکمیل شدهکلیات
نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز دانشجوییدانشجویی
لینک هیأت امناآموزشی - پژوهشی
دستورالعمل نحوه محاسبه فوق العاده مدیریت رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیاعضای هیات علمی
صورتجلسه هیأت امنای مؤسسات غیر وابسته (الگو)کلیات
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای در خصوص افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
شیوه نامه نظارت نمایندگان وزیر در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتیآموزشی - پژوهشی