آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صورتجلسه هیأت امنای مؤسسات غیر وابسته (الگو)کلیات
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای در خصوص افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
شیوه نامه نظارت نمایندگان وزیر در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتیآموزشی - پژوهشی
شیوه نامه آیین نامه ارتقااعضای هیات علمی
دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیاتکلیات
دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات اناعضای هیات علمی
دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی واجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشوردانشجویی
دستورالعمل اجرایی ماده 9 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارتآموزشی - پژوهشی
ادامه بخشنامه شماره 4520 و ضرایب پیشنهادی فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی بر اساس مراتب مختلف دانشگاهیاعضای هیات علمی
خلاصه وضعیت مؤسسات اموزشی و پژوهشیکلیات
حذف تبصره 5 ماده 59اعضای هیات علمی
دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز ( بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت امنای دانشگاه تهران )اعضای هیات علمی
بخشنامه82097درخصوص همکاری دانشگاهها با پارکهاآموزشی - پژوهشی
بخشنامه273298درخصوص آیین نامه استخدامی غیرهیات علمیاعضای غیرهیأت علمی
بخشنامه273298درخصوص آیین نامه سازماندهی و تشکیلاتتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه273298درخصوص آیین نامه استخدامی هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه همایش های بین المللیآموزشی - پژوهشی
بخشنامه هماهنگی با واحدهای ذیربطکلیات
بخشنامه مانده اعتباراتتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال 95کلیات