آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه آیین نامه ارتقااعضای هیات علمی
دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیاتکلیات
دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات اناعضای هیات علمی
دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی واجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشوردانشجویی
دستورالعمل اجرایی ماده 9 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارتآموزشی - پژوهشی
ادامه بخشنامه شماره 4520 و ضرایب پیشنهادی فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی بر اساس مراتب مختلف دانشگاهیاعضای هیات علمی
خلاصه وضعیت مؤسسات اموزشی و پژوهشیکلیات
حذف تبصره 5 ماده 59اعضای هیات علمی
دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز ( بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت امنای دانشگاه تهران )اعضای هیات علمی
بخشنامه82097درخصوص همکاری دانشگاهها با پارکهاآموزشی - پژوهشی
بخشنامه273298درخصوص آیین نامه استخدامی غیرهیات علمیاعضای غیرهیأت علمی
بخشنامه273298درخصوص آیین نامه سازماندهی و تشکیلاتتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه273298درخصوص آیین نامه استخدامی هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه همایش های بین المللیآموزشی - پژوهشی
بخشنامه هماهنگی با واحدهای ذیربطکلیات
بخشنامه مانده اعتباراتتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال 95کلیات
بخشنامه در خصوص شهریهقوانین و مقررات
بخشنامه در خصوص تمدید الحاق موادی به آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشیاعضای هیات علمی
بخشنامه در خصوص پایه های استحقاقی و تشویقیاعضای هیات علمی