آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه در خصوص مقرری ارزی فرصت مطالعاتیاعضای هیات علمی
بخشنامه برای برگزاری نشست فوق العاده هیات امنا در خصوص تصویب بودجه سال 88 و اصلاحیه بودجه سال 87تشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه های 4057و 4058 به دانشگاههای وابسته به سایر دستگاهها و غیردولتیاعضای هیات علمی
بخشنامه در خصوص شرایط تغییر و یا تفسیر مواد آیین نامه ارتقا مرتبهاعضای هیات علمی
اصلاحی ماده 57 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه7455 درخصوص حفظ شان و منزلت اعضای هیات علمی و تکریم ارباب رجوعاعضای هیات علمی
بخشنامه 6271درخصوص حسابداری تعهدیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه 4520در خصوص صورتجلسه پیشنهادی نشست فوق العاده هیات امنا در خصوص افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
جداول محاسبه حقوق اعضای غیرهیات علمیاعضای غیرهیأت علمی
بخشنامه102683درخصوص شهریه غیردولتی غیرانتفاعیدانشجویی
بخشنامه161816درخصوص آیین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی و غیرهیات علمیقوانین و مقررات
بخشنامه233388درخصوص الحاق تبصره برای بازنشستگی هیات علمی مقامات سیاسیاعضای هیات علمی
الحاقیه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه 8730 سال 92 در خصوص اصلاح مصوباتاعضای غیرهیأت علمی
بخشنامه40656سال92الحاق تبصره3ماده98هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامهتشكیلات، مالی و معاملاتی
آئین‌نامه مالکیت فکریآموزشی - پژوهشی
بخشنامه 273298درخصوص آیین نامه مالی و معاملاتیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه 70617درخصوص تخفیف شهریه فرزندان اعضای هیات علمیدانشجویی
بخشنامه ارسال مستندات قبل از تشکیل جلسه هیأت امناکلیات