آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه شماره ۱۵/۶۸۲۰۹ در خصوص ارائه برنامه راهبردیکلیات۰۳ تیر ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۳۳۰۳ در خصوص ارسال مدارک برای تشکیل هیأت امنا و تصدی ریاست مؤسسات آموزشی غیر دولتی -غیر انتفاعی )قوانین و مقررات۱۱ شهریور ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی۰۲ شهریور ۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۵/۱۵۷۴۰۳ در خصوص دستورالعمل هدایت پایان نامه هااعضای هیات علمی۲۴ مهر ۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۷۱۹ مورخ در خصوص اصلاح ماده ۸۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۷۶۹۰ در خصوص ساماندهی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلیقوانین و مقررات۰۴ دی ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۲۳۶۵۳۶ در خصوص اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا در خصوص دوره ضرورت و تعهد خدمت نظام وظیفه)قوانین و مقررات۱۳ دی ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۲۷۰۰۶ در خصوص اصلاح برخی مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۵/۳۰۰۵۷۰ در خصوص اصلاحیه مواد ۶۹ و ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در باره بازنشستگی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۵/۳۵۴۸۷ در خصوص ارسال گزارش عملکرد مؤسسات غیر انتفاعی توسط نمایندگان محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوریکلیات۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۵/۷۸۷۴۱ راهنمای عمل نمایندگان وزیر علوم در مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعیکلیات۱۲ تیر ۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۵/۸۷۵۹۹ در خصوص حذف تبصره ۵ ماده ۵۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۹اعضای هیات علمی۲۹ مرداد ۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۷۱۸۸/۱۵ در خصوص لزوم تهیه سامانه سامان هاقوانین و مقررات۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بخشنامه شماره 7850درخصوص آیین نامه حق الزحمه مشاوران دانشجوییاعضای غیرهیأت علمی
بخشنامه شماره ۸۶۹۷۶/۱۵ درخصوص لزوم حضور حداقل دو سوم اعضا برای رسمیت جلسات هیأت امناقوانین و مقررات۲۷ تیر ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۵۲۳۲۹ مورخ ۸۹/۹/۸ در خصوص نحوه صدور احکام اعضای کمیسیون دائمیبخشنامه شماره ۸۹/۱۵/۵۲۳۲۹ مورخ ۸۹/۹/۸ در خصوص نحوه صدور احکام اعضای کمیسیون دائمیقوانین و مقررات
بخشنامه فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال 95کلیات
بخشنامه مانده اعتباراتتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه مدیریت سبزکلیات
بخشنامه میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصیدانشجویی