آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
آیین نامه اداریاعضای غیرهیأت علمی
آخرین اصلاحیه آیین نامه استخدامی غیرهیات علمیقوانین و مقررات
آئین‌نامه مالکیت فکریآموزشی - پژوهشی
بخشنامه40656سال92الحاق تبصره3ماده98هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه 8730 سال 92 در خصوص اصلاح مصوباتاعضای غیرهیأت علمی
بخشنامه233388درخصوص الحاق تبصره برای بازنشستگی هیات علمی مقامات سیاسیاعضای هیات علمی
بخشنامه161816درخصوص آیین نامه های استخدامی اعضای هیات علمی و غیرهیات علمیقوانین و مقررات
بخشنامه102683درخصوص شهریه غیردولتی غیرانتفاعیدانشجویی
جداول محاسبه حقوق اعضای غیرهیات علمیاعضای غیرهیأت علمی
بخشنامه 4520در خصوص صورتجلسه پیشنهادی نشست فوق العاده هیات امنا در خصوص افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه 6271درخصوص حسابداری تعهدیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه7455 درخصوص حفظ شان و منزلت اعضای هیات علمی و تکریم ارباب رجوعاعضای هیات علمی
بخشنامه در خصوص شرایط تغییر و یا تفسیر مواد آیین نامه ارتقا مرتبهاعضای هیات علمی
بخشنامه های 4057و 4058 به دانشگاههای وابسته به سایر دستگاهها و غیردولتیاعضای هیات علمی
بخشنامه برای برگزاری نشست فوق العاده هیات امنا در خصوص تصویب بودجه سال 88 و اصلاحیه بودجه سال 87تشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه در خصوص مقرری ارزی فرصت مطالعاتیاعضای هیات علمی
بخشنامه اعطای یک پایه تشویقی به اعضای هیات علمی نمونه کشوریاعضای هیات علمی
دستور العمل جدید انتخاب اعضای هیات علمی نمونه و جدول امتیازات مربوطهاعضای هیات علمی
بخشنامه 94452درخصوص ارسال نقطه نظرات برای تدوین آیین نامه های مصوب هیات امناکلیات