آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه شماره 7850درخصوص آیین نامه حق الزحمه مشاوران دانشجوییاعضای غیرهیأت علمی
جداول محاسبه حقوق اعضای غیرهیات علمیاعضای غیرهیأت علمی
بخشنامه 8730 سال 92 در خصوص اصلاح مصوباتاعضای غیرهیأت علمی
آیین نامه اداریاعضای غیرهیأت علمی
بخشنامه273298درخصوص آیین نامه استخدامی غیرهیات علمیاعضای غیرهیأت علمی
حذف تبصره 5 ماده 59اعضای هیات علمی
بخشنامه شماره ۱۵/۸۷۵۹۹ در خصوص حذف تبصره ۵ ماده ۵۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۹اعضای هیات علمی۲۹ مرداد ۱۳۹۵
ادامه بخشنامه شماره 4520 و ضرایب پیشنهادی فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی بر اساس مراتب مختلف دانشگاهیاعضای هیات علمی
دستورالعمل انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۶اعضای هیات علمی
بخشنامه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۶اعضای هیات علمی
پیوست های دستور العمل انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوریاعضای هیات علمی
دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات اناعضای هیات علمی
بخشنامه شماره ۱۵/۱۵۷۴۰۳ در خصوص دستورالعمل هدایت پایان نامه هااعضای هیات علمی۲۴ مهر ۱۳۹۵
آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
شیوه نامه آیین نامه ارتقااعضای هیات علمی
آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجیاعضای هیات علمی
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای در خصوص افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیبخشنامه شماره ۱۵/۱۲۶۳۹۷ مورخ در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی۰۲ شهریور ۱۳۹۸
بخشنامه 39521 در خصوص اصلاح ماده 5 آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشیاعضای هیات علمی
بخشنامه38417درخصوص فوق العاده ویژه بازنشستگاناعضای هیات علمی