آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل کار دانشجوییدانشجویی
حذف تبصره 5 ماده 59اعضای هیات علمی
بخشنامه شماره ۱۵/۸۷۵۹۹ در خصوص حذف تبصره ۵ ماده ۵۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۹اعضای هیات علمی۲۹ مرداد ۱۳۹۵
خلاصه وضعیت مؤسسات اموزشی و پژوهشیکلیات
ادامه بخشنامه شماره 4520 و ضرایب پیشنهادی فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی بر اساس مراتب مختلف دانشگاهیاعضای هیات علمی
بخشنامه مدیریت سبزکلیات
سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیئت های  امنای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری- بازنگری شده در دیماه ۹۷سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیئت های امنای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری- بازنگری شده در دیماه ۹۷قوانین و مقررات۰۱ بهمن ۱۳۹۷
بخشنامه آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشیقوانین و مقررات
بخشنامه حضور معاون تحقیقات و فناوری در جلسات کمیسیون دائمی وهیأت امناقوانین و مقررات
بخشنامه حضور نماینده امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه در جلسات کمیسیون دائمی وهیأت امناقوانین و مقررات
دستورالعمل انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۶اعضای هیات علمی
دستورالعمل اجرایی ماده 9 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارتآموزشی - پژوهشی
بخشنامه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۶اعضای هیات علمی
پیوست های دستور العمل انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوریاعضای هیات علمی
معرفی نماینده دبیرخانه هیأت امنا برای مدیریت سامانه سامان هاکلیات
بخشنامه میزان هزینه دریافتی از پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصیدانشجویی
دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی واجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشوردانشجویی
دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات اناعضای هیات علمی
برنامه گسترش ورزش دانشجویان در بودجه تفصیلیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه شماره ۱۵/۶۸۲۰۹ در خصوص ارائه برنامه راهبردیکلیات۰۳ تیر ۱۳۹۶