آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین‌نامه مالکیت فکریآموزشی - پژوهشی
آخرین اصلاحیه آیین نامه استخدامی غیرهیات علمیقوانین و مقررات
آخرین نسخه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- شهریور ۹۵اعضای هیات علمی۳۰ شهریور ۱۳۹۵
آیین نامه اداریاعضای غیرهیأت علمی
آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالیآموزشی - پژوهشی
آیین نامه داخلی هیات امنا برای موسسات وابسته به سایر دستگاههای اجراییآموزشی - پژوهشی
آیین نامه داخلی هیات امنا و دستورالعمل کمیسیون دائمی موسسات وابسته به وزارت متبوعآموزشی - پژوهشی
آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجیاعضای هیات علمی
آیین نامه نهایی مالی معاملاتی (الگو)تشكیلات، مالی و معاملاتی
اجرای اصلاح مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی برای ضوابط بازنشستگی اعضای هیئت علمی موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۱۱۴۶۲۲ مورخ ۹۹/۶/۱۸اعضای هیات علمی۱۸ شهریور ۱۳۹۹
ادامه بخشنامه شماره 4520 و ضرایب پیشنهادی فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی بر اساس مراتب مختلف دانشگاهیاعضای هیات علمی
اصلاحی ماده 57 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
الحاقیه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی
بخشنامهتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه 273298درخصوص آیین نامه مالی و معاملاتیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه 39521 در خصوص اصلاح ماده 5 آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشیاعضای هیات علمی
بخشنامه 4520در خصوص صورتجلسه پیشنهادی نشست فوق العاده هیات امنا در خصوص افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
بخشنامه 6271درخصوص حسابداری تعهدیتشكیلات، مالی و معاملاتی
بخشنامه 70617درخصوص تخفیف شهریه فرزندان اعضای هیات علمیدانشجویی